Mitä ohjelmistokehitys maksaa?

Räätälöity ohjelmisto on uniikki, joten myös ohjelmistokehityksen hinta vaihtelee. Hinta muodostuu pääasiassa työstä. Työmäärän suunnittelulla voidaan arvioida kehityksen lopullista hintaa. Hintaan vaikuttavat kehitettävien ominaisuuksien määrä, kompleksisuus, projektin aikataulu sekä tarvittavien integraatioiden, julkaisualustojen ja näkymien määrä. Mikä on ohjelmistokehityksen hinta? Se selviää tässä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
ohjelmistokehityksen hinta

Räätälöity ohjelmistokehitys tarkoittaa yrityksen tarpeiden mukaisen sovelluksen kehittämistä. Tarkoituksena on saavuttaa yritykselle kilpailuetua kehittämällä sovellus yrityksen omia prosesseja tukevaksi. Räätälöidyn ohjelmiston suurimpana etuna on, juuri sen sopivuus yrityksen prosesseihin. Valmissovellusta käytettäessä yrityksen prosessit on sovitettava sovelluksen toimintamalliin sopivaksi. Aina markkinoilta ei ole saatavilla tarvittavat ominaisuudet sisältävää ohjelmistoa, jolloin oman ratkaisun kehittäminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi.

Räätälöidyille ohjelmistoille on tyypillistä siis ainutlaatuisuus. Toista täysin samanlaista ohjelmistoa ei ole olemassa. Tästä syystä myös kehitystyö on aina hyvin yksilöllistä, mikä taas tekee projektien hinnoittelusta haastavaa ja riskinä on etukäteen arvioitujen kustannusten ylittyminen. Ohjelmistoprojektin kustannusten ylittyminen ei olekaan harvinaista, sillä jopa 66 prosentissa ohjelmistokehitysprojekteja budjetoidut kustannukset ylittyvät (McKinsey).

custom software development cost

Ohjelmistoprojektin pääasiallisena tavoitteena on tietysti tuottaa yritykselle lisäarvoa. Tämä ei kuitenkaan onnistu, mikäli budjetti ei pidä. Tästä syystä projektin kokonaiskustannukset kannattaa pyrkiä arvioimaan heti projektin aloitusvaiheessa.

Kustannusten muodostuminen

Miten sitten voit arvioida kustannusten muodostumista? Ohjelmistokehityksessä suurin osa kustannuksista muodostuu tehdystä työstä. Ohjelmakehityksen hinta määräytyy pääasiassa tehtyjen työtuntien perusteella, mutta myös tiimin kokemus ja osaaminen vaikuttavat työn hintaan.

Huomioi projektin budjetoinnissa siis erityisen tarkasti nämä työmäärään vaikuttavat tekijät

 • Kehitettävien ominaisuuksien määrä ja kompleksisuus
 • Tarvittavien näkymien määrä
 • Tarvittavien integraatioiden määrä ja tyyppi
 • Vaadittavan ohjelmistologiikan kompleksisuus
 • Julkaisualustojen määrä
 • Projektitiimin koko ja osaaminen
 • Projektin aikataulu
 • Datamigraatioiden tarve
 • Ylläpidon tarve

Ominaisuudet

Mitä enemmän ominaisuuksia sovellukseen tarvitset, sitä enemmän projekti tulee maksamaan. Sama pätee laitteiden kohdalla. Mikäli esimerkiksi tarvitset runsaasti laskentatehoa, voit varautua korkeampiin kustannuksiin. Jos taas valitset halvemman laitteiston, saattaa kehitykseen vaadittava työmäärä kasvaa. Parhaaseen kustannustehokkuuteen pääset toiminnallisuuksien huolellisella suunnittelulla ja priorisoinnilla sekä oikeilla laitevalinnoilla.

Näkymien määrä

Toinen merkittävästi kustannuksiin vaikuttava tekijä on näkymien määrä. Mitä useampia näkymiä tarvitset ja mitä pikselin tarkasti haluat niiden ulkonäön määritellä, sitä enemmän työtunteja tekemiseen kuluu. Projektin aikana näkymiin tehtävät muutokset ovat yksi yleisimmistä syistä budjettiylityksiin ja aikatauluviivästyksiin. Parhaiten voit välttyä näiltä sudenkuopilta suunnittelemalla näkymät valmiiksi ennen käyttöliittymien kehitystyön aloittamista. Näin voit minimoida kehityksen aikaiset muutokset ja välttyä ikäviltä budjetin ylityksiltä.

Projektin laajuus

Projektin laajuus on yksi kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Pieni projekti voi sisältää vain vähäisiä muutoksia jo olemassa olevaan sovellukseen eikä lainkaan integraatioita. Tällöin et tarvitse suurta budjettia projektin toteuttamiseen. Mutta voit varautua suurempaan työmäärään, jos sovellukseesi pitää tehdä merkittäviä muutoksia tai haluat monia integrointeja, ja tätä kautta myös suurempiin kustannuksiin.

Integraatiot

Erityisesti integraatioiden toteutuksen vaatiman työmäärän arviointi sisältää useita epävarmuustekijöitä, mikä saattaa tuoda yllätyksiä myös kustannuksiin. Olemassa olevat rajapinnat tai niiden puuttuminen vaikuttavat siihen, paljonko integraatioiden toteutukseen vaaditaan työtä. Esimerkiksi maksujärjestelmien integroiminen sovellukseen on nykyään melko yksinkertaista, mutta jos haluat integraation yritykselle varta vasten muokattuun toiminnanohjausjärjestelmään, on integrointi takuulla haastavampi toteuttaa.

Kompleksisuus

Ohjelmiston kompleksisuudella on myös vaikutusta kehitystyön määrään. Mitä monimutkaisempaa logiikkaa ohjelmisto hyödyntää, sitä kalliimmaksi se yleensä tulee. Jos esimerkiksi haluat hyödyntää sovelluksessa omia koneoppimismalleja, pitää mallien opettamiseen varata runsaasti aikaa. Tekemissämme konenäköprojekteissa, mallien opettaminen on yleensä vienyt yli puolet projektiin käytetyistä tunneista. Varsinaisen kehitystyön lisäksi kompleksisempi sovellus vaatii myös enemmän aikaa testaukseen.

Julkaisualusta

Julkaisualustojen määrä on yksi kustannuksia nostava tekijä. Jos haluat sovelluksen toimivan sekä selaimessa, iOS:ssä että Androidissa, on sovelluksesta tehtävä kolme eri versiota. Perehdy kuitenkin ennen kehitystyötä käyttäjien tarpeisiin, ja mieti onko sovellus todella tarpeen tehdä kaikille alustoille vai olisiko esimerkiksi responsiivinen websovellus yksinään riittävä? Jos haluat säästää kustannuksissa, kannattaa pidättäytyä pelkässä websovelluksessa ja jättää mobiilisovellukset kokonaan tekemättä tai myöhemmin tehtäväksi.

Aikataulu

Projektin aikataululla on yllättävänkin paljon merkitystä projektin kokonaiskustannuksiin. Jos toteutuksellasi on kiire, pitää kehitystiimin kokoa kasvattaa, mikä taas heikentää työskentelyn tehokkuutta. Mitä isompi tiimi, sitä enemmän menee aikaa odotteluun ja työn organisointiin. Tiimityössä yksi plus yksi on vähemmän kuin kaksi. Tiimin koon tuplaaminen ei siis puolita projektin valmistumiseen kuluvaa aikaa, mutta johtamistyön määrä takuulla lisääntyy ja virheiden todennäköisyys kasvaa.

Datamigraatiot

Jos olet tekemässä uutta sovellusta, muista myös miettiä tarvitsetko vanhan sovelluksen datan uuteen versioon. Vanhoista järjestelmistä tuotava datamalli ei useinkaan ole sama kuin uudessa sovelluksessa käytetty, joten datamigraation tekemiseen tarvitaan aikaa.

Ylläpito

Kehitystyön lisäksi käytön aikaiset budjetoi myös ylläpitokustannukset heti projektin aloitusvaiheessa. Kehitystyön kustannusten alentamiseksi voi olla houkuteltavaa nopeuttaa toteutusta valmiiden palvelujen käytöllä. Esimerkiksi Azure tarjoaa laajan valikoiman palveluja, joilla voit säästää kehitystyöhön käytettyjä tunteja. Suurin osa palveluista on kuitenkin maksullisia, joten niiden käyttö lisää sovelluksen ylläpitokustannuksia. Älä siis keskity budjetoinnissa pelkästään kehityskustannusten arviointiin, vaan muista myös selvittää käytönaikaiset ylläpitokustannukset etukäteen.

Keinoja alentaa kehityskustannuksia

Jos alkuperäinen laskelma investoinnin kustannuksista vaikuttaa liian korkealta, ei kannata heti luovuttaa. On olemassa useita keinoja, joilla voit hallita ohjelmistokehityksen kustannuksia ja silti saavuttaa yrityksellesi lisäarvoa. Voit vaikuttaa projektin kustannuksiin oikeilla valinnoilla. Tällöin budjetti pitää, vaikka tekijät muuttuisivatkin projektin aikana.

Yksi parhaista tavoista vähentää budjettiylitysten riskiä, on aloittaa pilotilla tai MVP:llä (minimum viable product). MVP:ssä valitaan toteutettavaksi vain tärkeimmät toiminnallisuudet. Toissijaista toiminallisuutta voit aina lisätä ja parannella myöhemmin. Toisinaan MVP on täysin riittävä ratkaisemaan akuutin kehitystarpeen ja voit selvitä pitkäänkin ilman lopullista tuotetta. Lisäksi voit kerätä MVP:n käyttäjiltä arvokasta palautetta, jota voit hyödyntää jatkokehityksessä.

Teknologiavalinnat vaikuttavat osaltaan kehitystyön kustannuksiin. Valitse aina toteutettavat ominaisuudet ensin ja mieti vasta sen jälkeen millä teknologiastäkillä pääset parhaisiin tuloksiin. Rajaat toteutusmahdollisuuksia turhaan etukäteen valitsemalla ensin teknologian ja päädyt maksamaan projektista korkeamman hinnan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ei ihan sananmukaisesti päde ohjelmistokehityksessä, mutta älä silti aliarvioi suunnittelutyön merkitystä. Kaikki muutokset projektin aikana lisäävät kustannuksia. Vaikka kaikilta muutoksilta ei kannatakaan yrittää välttyä, niin turhilta kannattaa. Tästä esimerkkinä jo aiemmin mainittu näkymien suunnittelu. Joudut takuulla maksamaan kehitystyöstä enemmän, jos alat kehittämään käyttöliittymää ennen lopullisten leiskojen valmistumista. Tässäkin tulee siis esiin riittävän aikataulun merkitys. Liian kireä aikataulu pakottaa eri osa-alueiden samanaikaiseen tekemiseen, mistä tuloksena on aina joko kustannusten kasvu tai heikompi lopputulos.

Mikä sitten on ohjelmakehityksen hinta?

Mikä sitten on ohjelmistokehityksen hinta? Tarkan hinnan antaminen on mahdotonta ilman asianmukaista tietoa tarpeestasi ja tavoitteistasi. Tästä syystä alustavat ohjelmistokehityksen hinta-arviot eivät ole koskaan täysin paikkansapitäviä, vaan ne sopivat paremminkin budjetoinnissa käytettäväksi. Tarkan hintalapun projektille saat, kun olet selvillä aikataulusta, toteutettavista ominaisuuksista sekä muista projektin työmäärään vaikuttavista tekijöistä.

Projektit hinnoitellaan joko kiinteähintaisiksi tai hinnoittelu perustuu tuntilaskutukseen. Molemmilla on käyttökohteensa. Me teemme yleensä pilotit ja MVP:t kiinteähintaisina projekteina, koska niiden fokus on rajattu ja projektin vaatima työ on melko tarkasti tiedossa jo ennen aloitusta. Jos taas tarpeesi ei ole selkeä, vaan vaatii vielä suunnittelua tai tarvitset lisäresursseja itse johtamaasi projektiin, on järkevämpää käyttää tuntihinnoittelua.

Kehitystyön ei aina tarvitse olla kallista ja aikaa vievää. 10.000 eurolla pääsee jo alkuun. Hyvin suunniteltu sovellus tuottaa yrityksellesi lisäarvoa pienelläkin investoinnilla ja jatkokehitys voidaan toteuttaa MVP:llä saaduilla tuotoilla. Samalla voit kerätä arvokasta tietoa loppukäyttäjien toiveista ja tarpeista, mikä vähentää jatkokehityksen riskejä ja auttaa kehittämään paremmin tarkoitustaan vastaavan erinomaisella käyttökokemuksella varustetun sovelluksen.

Alla olevien esimerkkien avulla voit tehdä karkean arvion kehitystyön vaatimasta budjetista:

 1. Yksinkertainen kuukauden kestävä pilottiprojekti ilman merkittäviä laitehankintoja. Alkaen 10.000 euroa
 2. Hieman monimutkaisemmalla ohjelmistologiikalla varustettu websovellus, jossa keskinkertainen määrä ominaisuuksia. Alkaen 30.000 euroa.
 3. Runsaasti ominaisuuksia sisältävä vaativampi pilottiprojekti, kesto 3–5 kk. Alkaen 40.000 euroa.
 4. Useammalle alustalle toteutettava sovellus, projektin kesto 6–12 kk. Alkaen 60.000 euroa.

Näitä hintaesimerkkejä voit käyttää apuna projektisi alkuvaiheen budjetoinnissa. Tarkempi budjetointi vaatii kuitenkin aina tarkemman työsuunnitelman. Mikäli tarvitset apua projektin suunnitteluun ja tarkempaan hinnoitteluun, autamme mielellämme sinua tässä.

Apua hinta-arvion tekemiseen

Varaa aika maksuttomaan projektin suunnittelupalaveriin, niin autamme sinua tarkemman hinta-arvion tekemisessä.