Case: Kustaankartano

Ikääntyvien elämänlaadun parantaminen digiratkaisulla

Konenäkösovellus valvoo muistisairaiden ulkoilua ja tekee hälytyksiä tarvittaessa. Automatisoitu valvonta vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa hoitotyöhön sekä lisää ulkoilun turvallisuutta. Sovellus on koekäytössä Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa Kustaankartanossa.

hyvinvointiteknologia

Kustaankartano on monipuolinen helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille suunnattu palvelukeskus Helsingin Oulunkylässä. Palvelukeskuksessa on mahdollista harrastaa liikuntaa, käsitöitä sekä käydä tuetuissa ryhmissä. Kustaankartano on yhteinen kohtaamispaikka sekä myös monen ikääntyneen koti. Lisäksi useat lähistöllä asuvat ikääntyneet käyvät Kustaankartanossa säännöllisesti päivätoiminnassa.

Hoiva-alan innovaatioiden ennakkoluulotonta kokeilua

Kustaankartanossa uusinta teknologiaa kokeillaan ennakkoluulottomasti. Palvelukeskuksessa on parhaillaan menossa muistipihan kokeilu. Hankkeen tavoitteena on vapauttaa työntekijöiden aikaa asukkaiden hoitamiseen ottamalla käyttöön digitaalisia, robotologisia ja tekoälyyn liittyviä apuvälineitä ikääntyneiden palveluasumisessa. Lisäksi Kustaankartano toimii palvelualustana 6Aika CoHeWe -projektissa (Co-Created Health and Wellbeing), jossa etsitään innovatiivisia sairauksia estäviä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja yhdessä teknologiayritysten kanssa.

Vuonna 2019 startanneessa hankkeessa on jo kokeiltu ja kokeillaan useita uusia teknologioita. Tällaisia ovat muun muassa liikkeestä kertova älylattia, sosiaalinen robotti, hahmontunnistus, aistihuone, älyvalo ja vuorovaikutteinen hyljerobotti. Kokeilujen teknologiat parantavat asukkaiden elämänlaatua ja vapauttavat työntekijöiden aikaa hoitotyöhön.

Teknologioiden käyttöönottoa hoiva-alalla käsittelevissä tutkimuksissa on todettu teknologioiden käyttöönoton usein lisäävän aikapaineita sekä jopa korvaavan liiaksi ihmisten vuorovaikutusta. Kustaankartanossa kokeiluihin on kuitenkin suhtauduttu positiivisesti. Henkilökunta, asiakkaat ja omaiset ovat täysillä mukana kokeiluissa, ja Kustaankartano onkin lunastanut asemansa hoitoteknologioiden käyttöönoton edelläkävijänä.

Hoiva-alan haasteet Suomessa

Hoiva-alalla vallitsee työvoimapula. Pulaa on niin lähihoitajista kuin sairaanhoitajistakin, eikä tilanne ole helpottumassa itsestään lähitulevaisuudessa. Hoiva-alalla työskentelevien keski-ikä on korkea ja pelkästään lähihoitajista yli 18 000 on siirtymässä eläkkeelle lähivuosina. Hoitajapulaa pahentaa portaittain voimaan tuleva uusi hoitajamitoitus ja väestön ikääntyminen.

Alkuvuodesta 2019 ympärivuorokautisessa vanhusten hoidossa paljastui vakavia ongelmia. Kiire ja hoitohenkilökunnan määrä olivat osasyitä perushoidossa havaittuihin puutteisiin. Tulostavoitteiden saavuttamiseen keskittyvässä toiminnassa on päässyt unohtumaan se tärkein eli hoidettavan hyvinvointi. Tähän ongelmaan etsitään ratkaisua hoitajamäärän kasvattamisella, mutta pelkkä hoitajamäärän kasvattaminen ei kuitenkaan ole tae korkealaatuiselle hoidolle. Lisäksi tarvitaan muitakin keinoja, joista teknologian hyödyntäminen on yksi.

Helsingin kaupungilla jokaisessa palveluyksikössä on omavalvontasuunnitelma, joilla pyritään varmistamaan tuotetun palvelun laatu. Laadun lisäksi omavalvonnalla vaikutetaan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Helsingin kaupunki onkin onnistunut kohtuullisen hyvin laadukkaan palvelun tarjoamisessa. Vuonna 2019 asiakkaille ja omaisille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan palvelun kokonaislaatu on hyvällä tasolla, vaikka kehitettävääkin toki vielä löytyy. Huonoimman arvosanan saa omat vaikutusmahdollisuudet päivän kulkuun.

konenäkö vanhustenhoidossa

Tavoitteena vanhusten elämänlaadun parantaminen

Kustaankartanon muistisairaiden yksikössä asukkaiden ulkoilumahdollisuudet rajoittuvat hoitajien seurassa ulkoiluun. Muistisairaiden fyysinen kunto on pääasiassa hyvä, mikä mahdollistaisi enemmän liikkumista kuin heille pystytään tarjoamaan. Tähän haasteeseen Helsingin kaupunki etsi teknistä ratkaisua pilotoitavaksi. Testattavaksi valittiin Empirican hahmontunnistukseen perustuva ratkaisu.

Projekti päästiin aloittamaan keväällä 2020. Tavoitteena on testata miten hahmontunnistuksella ja älykameroilla voidaan mahdollistaa asukkaiden omatoiminen ulkoilu. Kustaankartanossa ulkoilualue on osittain aidattu, mutta siitä huolimatta ulkoiluun sisältyy aina riski piha-alueelta poistumisesta. Empirican kehittämä konenäkösovellus mahdollistaa riskien vähenemisen sekä se helpottaa ulkoilun valvontaa.

Ilman hoitajien avustusta tapahtuvalla ulkoilulla pyritään lisäämään muistisairaiden omia vaikutusmahdollisuuksia ulkoiluaikoihin, lisäämään ulkoiluaikaa sekä parantamaan turvallisuutta ja täten kohottamaan heidän elämänlaatuaan. Samalla hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa hoitotyöhön.

Konenäkösovellus ja sen kehitys

Kehitystyön tarkoituksena oli testata Empirican hahmontunnistukseen kehitettyä ratkaisua ja algoritmeja sekä opettaa niitä tunnistamaan mahdolliset kaatumiset tai alueelta poistumiset. Järjestelmä tunnistaa ulkona tapahtuvat kaatumiset ja tekee niistä hälytyksen henkilökunnalle. Lisäksi sovellus pitää kirjaa ulkona vietetystä ajasta, jolloin esimerkiksi kovalla pakkasella tai helteellä asukkaat voidaan ohjata sisätiloihin jo lyhyen ulkoilun jälkeen.

Sovellukseen on myös määritelty ulkoilualueen rajat ja sovellus valvoo, ettei rajoja ylitetä. Mikäli joku asukkaista päättäisi poistua alueelta, tehdään tästä välittömästi hälytys henkilökunnalle. Sovellus parantaa ulkoilun turvallisuutta.

Haasteita projektissa aiheuttivat erityisesti useiden samanaikaisten kohteiden seuranta kamerasta toiseen sekä usean yhtäaikaisen videokuvan seuranta riittävän tarkasti, mutta silti tehokkaasti. Koko alueen kattamiseksi tarvittiin useita kameroita, joiden sijoitteluun puistomainen näkymä loi omat haasteensa.

Ihmisten seuranta on hankalaa ihmisten liikkuessa esteiden takana tai kamerasta toiseen, ja suurin osa työstä liittyi käytännössä siihen. Yksittäisten kuvien detektioista on pitkä matka henkilöiden seurantaan niin, että henkilöiden identiteetit eivät mene sekaisin. Koneoppiminen on paras ratkaisu näiden monimutkaisten tilanteiden hallintaan.

Elias Yarrkov

Data scientist, Empirica Finland

Piha-alueen valvonnan lisäksi pihalle kulkua valvotaan älylukoilla, jotta asukkaat voivat liikkua lukituista ovista sisään ja ulos ilman hoitohenkilökunnan apua. Tämä mahdollistaa asukkaiden vapaan ulkoilun muulloinkin kuin sovittuina ulkoiluaikoina.

Tekoälyn avulla mielekkäämpi elämä

Vaikka tietotekniikka on usein ikäihmisille vierasta ja siihen saatetaan suhtautua pelokkaasti, ovat asukkaat Kustaankartanossa olleet innolla mukana uusissa kokeiluissa. Osa ratkaisuista on suunnattu enemmän henkilökunnalle, mutta myös asukkaille ja omaisille suunnattuja ratkaisuja on testattu. Ikääntyneille suunnatussa digiratkaisuissa onkin erityisen tärkeää huomioida käytettävyys, sillä vanhemmalla ikäluokalla on digilaitteiden käyttökokemusta huomattavasti nuorempia vähemmän.

Parhaimmillaan digitaalisen ratkaisun avulla voidaan auttaa ikääntyvää selviytymään arkiaskareistaan pidempään itsenäisesti ja näin parantaa elämänlaatua. Kustaankartanon kokeiluissa yritykset saavat ratkaisuistaan arvokasta palautetta suoraan käyttäjiltä, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen oikeaan suuntaan.

Kohti parempaa vanhuutta

Kustaankartano toimii tärkeänä kokeilualustana uusia teknologioita hyödyntäville palveluille. Samalla kun yritykset pääsevät testaamaan ratkaisujensa toimivuutta aidossa ympäristössä, pääsee hoitohenkilökunta tutustumaan uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin. Digiratkaisujen tavoitteena on ennen kaikkea sujuvoittaa arkista toimintaa, lisätä turvallisuutta sekä vapauttaa hoitajien aikaa asukkaiden hoitamiseen ja huolenpitoon. Teknologia tukee tavoitetta kohti mielekästä vanhuutta.

Blogi

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme, hinnoittelustamme tai jostain muusta asiasta?